Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.

The Institute of Literary and Artistic Communication,
Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Mozarteum, March, 15-16th, 2018
Olomouc, Czech Republic

The Tired Art. Creative and critical competences.

PRESENTATION ANNOUNCEMENT (Slovak only):

Príbeh definície hudby ako súčasť príbehu definície umenia

Anotácia

Príbeh definície hudby sa zrkadlí v príbehu definície umenia, pretože hudobná veda bola konštituovaná s cieľom skúmať hudbu výhradne ako umenovedný koncept. Primárny význam pojmu hudba v estetike nie je hodnotovo neutrálny, rovnako ako nie je hodnotovo neutrálne ani samotné umenie. 20. storočie a jeho aktualizácie estetických i etických hodnôt konceptu umenia dramaticky zmenili umenovedný diskurz. Fenomén hudby získava podobu širokého spektra rôznych „hudieb“ a problematizuje tak vlastný definičný potenciál. Spolu s uvoľňovaním hudobnej produkcie z klasických reprezentačných foriem a ich socioekonomických vzťahov tak koncept hudby ako umenia prichádza o svoje výlučné postavenie. Nahradili ho rôzne epistemologické rámce a na sebe nezávislé diskurzy klasickej hudobnej teórie, aktuálnej hudobnej filozofie a produkčnej a performačnej sféry hudobnej kultúry.

Keywords:

The Tired Art. Creative and critical competences., March 2018, Reception-Aesthetics of Music, presentation, lecture