Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.

The Institute of Literary and Artistic Communication,
Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Vedecká konferencia
Súradnice estetiky, umenia a kultúry I.

5. nov. 2015
Inštitút estetiky a umeleckej kultúry
Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove

Concepts of aesthetics of music and adequacy of the interpretation of the poetics of music and compositional techniques

Abstract

Contemporary music culture is characterized by diversification all its aspects. The plurality of musical styles is reflected in the plurality of poetics of music and compositional techniques. Classical analytical and historiographical methods are insufficient at the reflection of contemporary music performances. Music aesthetics refers to results of musicological research. But, these results should be verified not only in relation to compositional techniques, but especially in relation to specific ways of being a contemporary music: ways of its creating, ways of listening to music, as well as the very reasons for music performance.

Keywords

Aesthetics of music, poetics of music, reception of music, techniques of pastiche

Koncepcie hudobnej estetiky a problém ich adekvátnosti pri reflexii hudobných poetík i kompozičných riešení

Abstrakt

Súčasná hudobná kultúra je typická diverzifikáciou všetkých svojich aspektov.
Pluralita hudobných štýlov sa zrkadlí v pluralite hudobných tvorivých poetík.
Klasické analytické či historiografické metódy sú pri reflexii súčasných hudobných tvorivých prejavov nedostatočné. Hudobná estetika potrebuje k svojej práci výsledky tradičnej muzikologickej analýzy. Tie by však mala overovať nielen vo vzťahu k hudobnému materiálu a kompozičnej metóde, ale najmä vo vzťahu k špecifickému recepčnému bytiu týchto hudobných prejavov.

Kľúčové slová:

Hudobná estetika, hudobné poetiky, recepcia hudby, techniky pastišu