Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.

The Institute of Literary and Artistic Communication,
Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Ústav pro českou literature Akademie věd ČR, Praha
Ústav bohemistických studií Filisofické fakulty v Praze
Ústav české literatury a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Památník národního písemnictví v Praze
3. júla 2015

AN ART FORM – A UNIQUE WAY TO KEEP HISTORICAL MEMORY
Marek Piaček – Apolloopera, the melodrama about the bombing for choir, actor and trombone

Resumé

Paper examines the transformation of personal memories into post-modernist artistic form. Musical work of Marek Piaček Apolloopera, melodram about a bombing for choir, actor and trombone, represents relatively little known and almost forgotten incident of the end of the second world war, the tragic bombing of Apollo refinery in Bratislava. Artistic processing refers to the universal traditions of European literature and music, using of typical creative techniques of post- modernism – literary and musical kinds of pastiche. Numerous quotations of important artistic texts create a powerful semantic base that is diverted from its traditional metaphysical quality using post-modernist stylistic means of artistic expressions.

Keywords

Postmodern music, Marek Piaček, pastiche, melodram, interpreting music

UMELECKÁ FORMA – JEDINEČNÝ PRIESTOR UTVÁRANIA HISTORICKEJ PAMÄTE Marek Piaček – Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón

Anotácia

Umelecká transformácia osobných denníkov, zápiskov a spomienok. Ako sa obsahy individuálnej pamäte prostredníctvom umenia stávajú súčasťou kolektívnej pamäti. Ako umenie selektuje, modifikuje, hyperbolizuje i marginalizuje, t. j. ako prispieva k uchovávaniu a zároveň utváraniu pamäti.

Resumé

Príspevok skúma transformáciu osobných spomienok do post-modernistickej umeleckej formy. Hudobné dielo Marka Piačeka Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón, spracúva relatívne málo známu a skoro zabudnutú udalosť z konca 2. svetovej vojny, tragické bombardovanie rafinérie Apollo v Bratislave. Umelecké spracovanie odkazuje na univerzálne tradície európskej literatúry a hudby, pričom využíva typické tvorivé techniky post- modernizmu – literárne a hudobné typy pastišu. Početné citácie z významných literárnych textov vytvárajú silnú významovú bázu, ktorá je však post- modernistickými štylistickými prostriedkami odklonená od ich tradičnej metafyzickej interpretácie.

Kľúčové slová

Hudobná postmoderna, Marek Piaček, pastiš, melodráma, interpretácia hudby