Masaryk_University_Brno_Faculty_of_Philosophy

Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.

The Institute of Literary and Artistic Communication,
Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Mezinárodní konference Hodnoty v literatuře a umění II
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně Brno, 2.-4. 9. 2014

PASTICHE IN THE POSTMODERN MUSIC. INTERPRETATION AS A TRANSLATION, „IDEOLOGICAL DISCLOSURE“, OR THE DRIFT OF MEANING

Abstract

The paper compares the different approaches of literary and music studies to the pastiche. For literary studies can pastiche have literary and creative values. Musicology do not pays special attention to the pastiche. Techniques of pastiche in music is oft en perceived only as an illustration of non ingenuity or superficiality of pop-culture.

Keywords

Literary studies; musicology; postmodern; Anton Popovič; Jozef Kresánek; in- terpretation; deconstruction

HUDOBNÝ PASTIŠ V POSTMODERNE
INTERPRETÁCIA AKO PREKLAD‚ „IDEOVÉ ZJASŇOVANIE“ ALEBO INTERPRETAČNÝ DRIFT

Abstrakt

Pastiš patrí k intertextuálnym postupom, ktoré môžu mať výraznú kultúrnu hodnotu aktualizácie minulého. Text porovnáva odlišné prístupy literárnej a hudobnej vedy k tvorivým technikám pastišu. Pre literárnu vedu je pastiš inšpiračným zdrojom aktuálnych tvorivých riešení a legitímnym zdrojom poznávania hodnôt literatúry. Hudobná veda však pendantu novodobého pastišu v hudbe nevenuje zvláštnu pozornosť. Techniky hudobného „napodobovania“ sa vnímajú často len ako ilustrácia neinvenčnosti či popkultúrnej povrchnosti.

Kľúčové slová

Literárna veda, muzikológia, postmoderna, Anton Popovič, Jozef Kresánek, interpretácia, dekonštrukcia